Rondom de diensten

Maand: september, 2012

23 september middag

Vrijgekocht leven

In de nabetrachtingsdienst van 23 september is het thema: vrijgekocht leven.

Lezen: Exodus 13:1–16 Tekst: Exodus 13:2–3

1. Een nieuwe dienst

2. Een nieuwe vrijheid

3. Een nieuw leven

Zo bekend als het voorgaande en volgende hoofdstuk zijn (over de tiende plaag en uittocht enerzijds en de tocht door de Schelfzee anderzijds), zo onbekend is dit hoofdstuk. Het is voor ons gevoel een nogal lange uitwijding over liturgische en cultische voorschriften. Bovendien lijken er twee thema’s los naast elkaar te staan: het toewijden van de eerstgeborenen aan God én het houden van het feest van de ongedesemde broden.

Toch staan beide thema’s dicht bij elkaar: beide gaan om het blijven bij de vrijheid die God schenkt, door je te oefenen in het verstaan van die vrijheid en het leven er in.

Eerstgeborenen. Eetbare dieren moesten worden geofferd, niet eetbare gedood (!). Eerstgeboren mensen moesten worden ‘gelost’, dat wil zeggen dat in plaats van de mens een schaap of bok geofferd werd. Waarom toch? Om aan te duiden dat het volk God toebehoort (vs. 2). Echte vrijheid vind je waar je beseft dat je het leven aan God te danken hebt. Als vrijgekocht mens leef je – als het goed is – in het besef dat God recht heeft op je leven!

Feest van ongedesemde broden. Een jaarlijks terugkerende klus om het kleinste stukje gist weg te doen. Dat was meer dan grote schoonmaak. Het ging om de vernieuwing van het verbond: weg met het oude, leven van het nieuwe dat God geeft. Daarin hebben we kennelijk telkens opnieuw oefening nodig.

Gelukkig leven vind je door niet aan alles vast te houden, maar door alles uit Gods hand te ontvangen. Zo heeft Christus geleefd. Hij wilde zijn leven verliezen opdat mensen zouden leven.

Als je van Christus leeft, mag je vrij leven. Niet bandeloos, van alles los, maar gebonden aan de levende God. Want je bent duur gekocht.

Vragen

  1. Wat moet je eigenlijk wegdoen als je in je eigen leven het wegdoen van de zuurdesem probeert toe te passen?
  2. Wanneer leef je nu echt als een vrijgekocht mens?
  3. Van het ‘diensthuis’ (vs 3) kwamen de Israëlieten in een andere ‘dienst’. Kwamen ze daarmee van de regen in de drup? Waarom wel/niet?
Advertenties

Zondagochtend 23 september

Veilig achter het bloed

Zondagochtend staan we in de Avondmaalsdienst stil bij de instelling van het Pascha, in het bijzonder de veiligheid achter de deurposten waaraan het bloed van het Paaslam gestreken was.

Lezen: Exodus 12:1–30

Tekst: Exodus 12:13

Thema: Veilig achter het bloed

Israël leefde in hoogst onveilige omstandigheden: het werd steeds gevaarlijker nu de Farao Mozes naar het leven stond. De Heere zorgt echter voor de veiligheid van het volk, terwijl Hij het Egyptische volk in het hart treft. Op een middernacht gaat een engel door Egypte en doodt alle eerstgeborenen. Enkel achter bloed van het paaslam zijn mensen veilig.

Merkwaardig, veilig zijn achter het bloed. Dat paaslam was een bijzonder offer. Het lam zelf werd geroosterd (de snelste manier van bereiden in die tijd), terwijl het bloed aan de deurposten werd gesmeerd. Enkel waar het bloed was, ging de engel voorbij. Zouden de oudsten van elk gezin het niet extra hebben gecontroleerd?

Die nacht bleven de Israëlieten op. Ze aten het vlees van lam, met grote haast en gereed voor de reis. Ze zaten nog gevangen, maar mochten geloven dat God hen heel snel ging bevrijden. Dat gebeurde ook. De Engel ging hen voorbij. Dat is wat Pascha betekent: voorbijgaan.

In 1 Kor. 5:7 zegt Paulus dat ons Paaslam geslacht is, namelijk Jezus Christus. Hij is niet zo maar een lam, maar het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij bevrijdt niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden.

Dat hebben wij ook nodig. Het Avondmaal onderstreept het: ‘Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven.’ Om de verzoening met God, die zelfs nog verder gaat dan de bevrijding uit Egypte, gaat het.

Avondmaal Bij de tafels belichten we nog korte enkele aspecten van de paasmaaltijd.

  1. Haast. Haastig eten is niet netjes, maar hier is de haast teken van geloof. God redt!
  2. Nieuw begin. Het laatste restje zuurdesem moest worden weggedaan, als teken van een compleet nieuw begin.
  3. Brood en beker. Het brood der ellende krijgt een nieuwe betekenis: Jezus’ lichaam. De beker der dankzegging of lofprijzing betekent Zijn bloed. Hij komt om de wijn nieuw te drinken in Zijn Koninkrijk.

Vragen

  1. Waarin verschilt het oudtestamentische Pascha van het nieuwtestamentische Avondmaal?
  2. Wat is de grootste troost in het Avondmaal?

16 september middag

We lezen Romeinen 8:1-17.

 

Thema van de preek is Gods Zoon en Gods kinderen


Het gaat hier over adoptie: God neemt mensen tot Zijn kinderen aan. Dat is niet minder dan een wonder. Toch lijkt er in de HC gevraagd te worden of er niet toch een onderscheid is tussen Gods ‘eigen’ kind, de ‘eniggeboren’ Zoon enerzijds en Gods aangenomen kinderen anderzijds. In het antwoord blijkt het echter om niet zo maar een onderscheid te gaan, maar om één waar onze zaligheid van af hangt.

Gods Zoon

Gelukkig is de Zoon niet tot Zoon geadopteerd! Dan zou Hij enkel ons grote Voorbeeld kunnen zijn om ook geadopteerd te worden. God Zelf zou dan onkenbaar blijven, en ontoegankelijk. Wat een zegen dat God Zelf mens geworden is!

Om te lezen

Enkele teksten uit het evangelie van Johannes over Jezus als Gods Zoon.

 

Let er op dat uit de reactie wel blijkt dat Jezus inderdaad van zichzelf zegt dat Hij Gods Zoon is: men wil Hem stenigen.

Gods kinderen

Gods kinderen zijn niet hetzelfde als Gods Zoon, maar daarmee zijn ze nog niet achtergesteld. God bewijst juist zijn genade in deze adoptie–niet van lieve kinderen, maar tot geliefde kinderen. Hij adopteert namelijk voormalige vijanden.

 

De Heilige Geest heet de Geest van de adoptie (Rom. 8:15) omdat Hij je leert leven als door God aangenomen mens. Daar heeft Hij heeft ons leven werk aan. Dat betekent niet leven in vrees (Hij is niet de Geest van de vrees, Rom. 8:15), maar in liefde, afhankelijkheid en vrijmoedigheid. Het geadopteerde kind leert dat Hij altijd welkom is om binnen te komen (thuis, immers) en de Vadernaam te gebruiken.

 

Met God die mensen aanneemt, correspondeert dat mensen God aannemen, Joh. 1:12.

Om te lezen

Om door te spreken

1. Bent u een kind van God? Hoe kun je dat weten?

2. Leeft u ook als kind van God?

3. Wat betekent de werking van de Geest van de adoptie nu precies?

16 september ochtend

Aanstaande zondagochtend lezen we Exodus 10:16-11:10. Dat loopt van de reactie van Farao op de achtste plaag tot en met de aankondiging van de tiende plaag. Althans, wij spreken van ‘plagen’; de Bijbel noemt het meestal ‘wondertekenen’.

 

De preek gaat er over dat er een scheiding valt, hoewel de Farao dat niet wil. Hij wil het volk koste wat kost vasthouden, maar de Heere maakt scheiding, allereerst tussen licht en duisternis. Bij de Egyptenaren is het zo donker dat je geen hand voor ogen kunt zien, terwijl het bij de Israëlieten licht is.

 

Vervolgens blijkt de Farao zich toch weer te verharden. Een geweldig waarschuwend voorbeeld: eerst was hij nog wel zo ver geraakt dat hij tot een half-en-half schuldbelijdenis kwam (Ex. 9:27; 10:16), maar uiteindelijk wil hij niet loslaten en het volk niet aan God overgeven. Dat gaat niet alleen over een Egyptische koning van lang geleden, dat gaat maar zo over de machten van tegenwoordig, die God niet willen dienen. Hopelijk gaat het niet over ons, doordat wij ons ook blijven verzetten.

 

Intussen gaat de scheiding wel door, ondanks verzet van Farao. God wint! Maar je houdt er maar zo een beetje een ongemakkelijk gevoel aan over, want is maar wat erg voor al die mensen die hun eerstgeboren kind verliezen. Hoe ligt dat eigenlijk in het Nieuwe Testament? De wondertekenen van het Nieuwe Testament dienen ook om Gods tegenstander te onttronen: daarom doet Jezus Zijn wonderen. En bovendien: de grootste plaag en de grootste straf draagt Hij. Hij gaat de diepdonkere nacht in. Hij is de eerstgeboren Zoon die sterven moet. Zijn opstanding betekent een nieuwe dageraad.

 

Thema: De scheiding zál vallen

1. Licht / donker;

2. Verharding / overgave;

3. Gods volk / vijanden.

 

Vragen

1. Aan welke kant staan wij eigenlijk? Hoe kun je dat weten?

2. Is er iets tegen verharding te doen, bij jezelf en bij anderen?

 

Jeugdzondag

Na de middagdienst van 9 september D.v. zijn jongeren uit de catechisatieleeftijd weer hartelijk welkom voor een broodmaaltijd en preekbespreking. Hier wat informatie.

Dienst

Lezen: Daniël 1

Tekst: Daniël 1:8

Thema: Voor God leven, midden in de wereld.

 

1. Krachtige cultuur

De Babylonische cultuur won het op alle fronten van de Israëlitische, zo leek het. Daniël was rond zijn 14e jaar meegenomen, en nu moest hij een hoge ambtenaar worden in het babylonische rijk. Het zou logisch zijn geweest als hij was ondergaan in de cultuur van Babel, en de Heere zou zijn vergeten.

 

2. Krachtig besluit

Maar Daniël neemt zich in zijn hart voor, zich niet te verontreinigen. Hij wil niet eten van wat van de tafel van de koning komt. Op zich was dat een bijzonder voorrecht: je kreeg het beste van het beste.

Achter Daniëls krachtige ‘nee’ zit een krachtig ‘ja’ tegen God.

 

3. Krachtig resultaat

God zegent Daniël en zijn vrienden op deze weg. Een krachtige aansporing voor jou om ook Gods stem te gehoorzamen!

En daarna

Broodmaaltijd: er wordt voor brood en soep gezorgd.

Preekbespreking: via deze link vind je de vragen voor de preekbespreking. In geprinte vorm zijn die zondag aanwezig.

doopdienst (ochtend 9 sept)

Zondagochtend 9 september worden Wout van den Berg en Rick de Leeuw gedoopt. In de preek pakken we de draad van de serie over het begin van Exodus weer op. Dat kan ook goed, omdat het in dit gedeelte om Gods bevestiging van de (verbonds)relatie die Hij met Zijn volk heeft. Terwijl Mozes en het volk ongeduldig worden, willen dat er gehandeld wordt, neemt God de tijd om Zichzelf te laten kennen als de trouwe God. Hij heeft de tijd.

 

Lezen: Exodus 5:22-6:12

Thema: God bevestigt nóg eens de relatie

Doorspreken

1. Wat betekent Gods trouw voor u/jou?

2. Kent u meer bijbelse voorbeelden van ‘vertraging’ die God toepast? Of voorbeelden uit je eigen leven?

 

Bedoeling van dit blog

Dit blog wordt nieuw leven ingeblazen. Het is de bedoeling dat op dit weblog korte samenvattingen van preken (met name van de leerdiensten) komen te staan, met enkele vragen voor verder gesprek. Laat gerust een reactie achter!